Podjetje

Aktualno

Uspešno smo zaključili projekt "Od gozda do hiše", podprt s strani Republike Slovenije, Evropske Unije in Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Viharnik uspešno "previharil" prvih 50 let.
Praznujemo abrahama.
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Zgodovina podjetja

Začetki družbe segajo v leto 1947, ko je bilo z delitvijo mariborske direkcije ustanovljeno podjetje Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec z nalogo, da gospodari z državnimi gozdovi na območju Koroške. Do danes je bilo večkrat preoblikovano v različne organizacijske oblike. Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec je po letu 1998 iz tipično gozdarskega podjetja zraslo v diverzificirano družbo, ki svoje priložnosti išče tudi na področju žagarstva, energetike, trgovine, gradbeništva in v drugih, z lesom povezanih dejavnostih.


Pomembne letnice za podjetje

1947 Ustanovitev podjetja Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec.
1961 Po pripojitvi Kmetijskega gospodarstva Slovenj Gradec in Kmetijskega gospodarstva Radlje se podjetje preimenuje v Kmetijsko gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec.
1964 V tem letu se kmetijska dejavnost izloči iz podjetja, ki se ponovno preimenuje v Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec. Gozdnemu gospodarstvu se pripoji tudi gozdarska dejavnost zasebnih gozdov, ki je bila prej organizirana pri kmetijskih zadrugah.
1974 Podjetje se združi z lesno industrijo v enotno podjetje Lesna – gozdarstvo in lesna industrija Slovenj Gradec.
1989 Po izločitvi gozdarske dejavnosti iz družbe Lesna se podjetje ponovno registrira kot Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec.
1993 Iz Gozdnega gospodarstva Slovenj Gradec se izločijo obrati za kooperacijo, ki so do tedaj gospodarili z zasebnimi gozdovi.
1995 Oblikovanje Zavoda za gozdove Slovenije in izločitev javne gozdarske službe iz sestave podjetja Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec.
1996 Podpis pogodbe o razdružitvi ljudi in premoženja na Zadruge, Zavod za gozdove Slovenije in Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec.
1997 Prenos kmetijskih zemljišč in gozdov v last države in upravljanje Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS.
1998 V skladu z odločbo Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo pride do preoblikovanja podjetja v delniško družbo Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec.
1998 Ustanovitev hčerinskega podjetja GG INPO in pridobitev statusa invalidskega podjetja.
1999 Ustanovitev gospodarske družbe Gradnje IGEM, d. o. o. – ustanovitelja družba GG Slovenj Gradec  z 49 % in družba IGEM Otiški Vrh z 51 % deležem.
2004 Zaključek obsežne investicije in odprtje nove žagalnice v Otiškem Vrhu. Podjetje s tem na enem mestu združi primarno predelavo iglavcev s sodobno opremo za pripravo in obdelavo oblovine, najsodobnejšo opremo za žaganje in ustreznim skladiščnim prostorom. Poslovna enota v Otiškem Vrhu postane tudi logistični center družbe in poleg proizvodnje organizira in vodi tudi centralne transportne dejavnosti.
2007 Ustanovitev novega gradbenega podjetja Koroške gradnje, d. o. o. – ustanovitelja družba GG Slovenj Gradec, d. d.,  s 30 % deležem in družba CMC Celje, d. d., s 70 % deležem.
2007 Ustanovitev podjetja Energetika Biomasa, d. o. o., za proizvodnjo toplotne in električne energije, pridobljene iz lesne biomase – ustanovitelji družba GG Slovenj Gradec, d. d., z 51 % deležem in mali delničarji.
2008 Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec postane večinski lastnik podjetja Smreka Gornji Grad, d. o. o., z namenom povezave gozdarstva ter primarne predelave lesa s podjetjem, ki ima znanje, tržišče, kadre in izkušnje na področju izdelave lesenih masivnih hiš. S to povezavo podjetje uresničuje zastavljeno idejo »od gozda do hiše«.
2009 Zaključena investicija in uvedba tehnologije sečnje in spravila lesa s sodobno žičnico v kombinaciji s  procesorsko obdelavo lesa na kamionski cesti (žični žerjav s stolpom in kolesnim bagerjem znamke Liebherr  ter procesorsko glavo Woody).
2010 Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec kot prvo v Sloveniji pridobi certifikat kontrole proizvodnje za masivni rezan les. Na podlagi tega certifikata lahko izda CE izjavo o skladnosti za masivni les po standardu SIST-EN 14081-1:2006+A1:2011.
2010 Odprtje nove trgovine Lesni center Štajerles v Levcu pri Celju. Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec tako s svojo četrto maloprodajno trgovino razširi svojo mrežo poslovalnic tudi na celjsko področje.
2011 Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec skupaj s partnerskimi podjetji uspe na razpisu Ministrstva za gospodarstvo RS za gospodarska središča in vstopi v konzorcijsko podjetje RACE KOGO, d. o. o., s kapitalskim vložkom 19,99 %. V okviru podjetja RACE KOGO zasnuje in lansira vrsto raziskovalnih projektov z namenom razvoja lesnopredelovalne industrije in produktov iz lesa ter promocije lesa.
2011 V septembru Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec izjemno uspešno organizira državno prvenstvo za gozdne delavce, ki ga izkoristi tudi za promocijo podjetja in strategije »od gozda do hiše«.
2011 Zaključek investicije v nov poslovni objekt v Radljah ob Dravi, zgrajen po MHM (Massiv Holz Mauer) sistemu lesene gradnje in selitev radeljske trgovine v nove prostore.
2012 Lansiranje in uradna predstavitev blagovne znamke Lesoteka. Preureditev in preimenovanje vseh maloprodajnih poslovalnic zahtevam nove blagovne znamke. Lesoteka postane hiša za promocijo in pospeševanje prodaje slovenskega lesa, združuje tradicijo, enakomeren tehnološki razvoj, predvsem pa znanja in strokovnost zaposlenih.
2012 Izstop iz kapitalske strukture podjetja Smreka, d. o. o., izstop iz kapitalske strukture Koroške gradnje, d. o. o. Ustanovitev hčerinskega podjetja Lesoteka hiše, d. o. o.
2013 Izstop iz kapitalske strukture podjetja Energetika Biomasa, d. o. o.
2014 Ustanovitev novih kapitalsko povezanih (spin-off) družb:Lesoteka inženiring, Lesoplan – kasneje preimenovana družba v Lesoteka trgovine, d. o. o., Lesoteka modular in Lesoteka GL.
2015 Izločitev dejavnosti trgovin (Levec, Ptuj, Slovenj Gradec, Radlje) in prenos pod okrilje lastnega podjetja Lesoteka trgovine, d. o. o.
2016 Potek 20-letne koncesijske pogodbe o gospodarjenju z državnimi gozdovi.Reorganizacija podjetja in izločitev dejavnosti gozdarstva v družbo Lesoteka gozdarstvo, d. o. o.

 

Aktualno