HITRI KONTAKT +386 02 88 53 480

Skrb za okolje

Varovanje

In zmanjševanje vpliva na okolje

Poslanstvo podjetja Lesoteka sledi naši temeljni vrednoti, to je ob razvoju poslovanja delati v dobro narave in človeške družbe. Širše gledano to pomeni, da si prizadevamo za trajnostno izkoriščanje obnovljivih gozdnih virov, proizvodnjo lesarskih produktov s čim manjšim vplivom na okolje, vpeljevanje praks krožnega gospodarstva z namenom zmanjševanja odpadnih surovin, sonaraven, okoljsko sprejemljiv razvoj poslovanja in delovanja celotne skupine ter družbeno odgovorno delovanje v dobro zaposlenih in skupnosti v kateri delujemo. V skupini dajemo velik poudarek na pozitiven trajnostni razvoj in se zavedamo svoje dolgoročne odgovornosti na področju okoljsko sprejemljivega razvoja. Osnova temu je sistemski pristop pri nadziranju in zmanjševanju vplivov na okolje. Visokim načelom bo družba sledila tudi v prihodnje.

Zelena delovna mesta

Za lepšo prihodnost našega planeta

Podjetje Lesoteka si prizadeva ustvarjati zelena delovna mesta, ki so ključna za trajnostno prihodnost našega planeta. Z inovativnimi pristopi h gozdarskim dejavnostim in uporabo naprednih tehnologij se trudimo zmanjšati okoljski odtis, obenem pa spodbujamo lokalno gospodarstvo z ustvarjanjem delovnih mest, ki so usmerjena v trajnostno rabo naravnih virov. Tako ustvarjamo prihodnost zelenih delovnih mest, kjer se združujejo ekonomska rast, družbena odgovornost in varstvo okolja.

Upravljanje z gozdovi

Trajnostno in odgovorno izkoriščanje obnovljivih virov

Podjetje Lesoteka postavlja trajnostno izkoriščanje gozdov v jedro svojega delovanja. Sodelujemo z izkušenimi gozdnimi strokovnjaki in uporabljamo najnovejše tehnologije ter prakse za skrbno upravljanje gozdov. Naš cilj je ohraniti gozdne ekosisteme ter njihove funkcije, hkrati pa omogočiti trajnostno pridobivanje lesa in ohranjanje biotske raznovrstnosti. Poleg tega smo predani tudi ohranjanju zdravega gozda. Izvajamo redno spremljanje in varovanje gozdov pred škodljivimi organizmi, kot je podlubnik, ter skrbimo za zdrav gozdni prirast. Naša prizadevanja so usmerjena v vzpostavljanje ravnovesja med izkoriščanjem gozdnih virov in njihovim ohranjanjem, saj želimo zagotoviti, da bodo gozdovi ostali vitalni, trajnostni in dragoceni za prihodnje generacije. Lesoteka ponosno predstavlja novo storitev, ki lastnikom zemljišč omogoča celovito in trajnostno upravljanje gozdov. Naši strokovnjaki skrbno načrtujejo in izvajajo gozdarske dejavnosti, vključno z načrtovanjem sečnje, sajenjem dreves, varstvom gozdnih habitatov ter spremljanjem rasti.

NIČ ODPADKA = ZERO WASTE

Krožno gospodarstvo za maksimalen izkoristek

Podjetje Lesoteka se aktivno posveča izzivu "zero waste" z močno predanostjo trajnostnemu delovanju. S principom "Nič odpadkov" se želimo osredotočiti na maksimiranje uporabe lesa in minimalizacijo odpadkov ter negativnih vplivov na okolje. Namen tega pristopa je ohranjati vire in ustvarjati trajnostne prakse v celotni gozdno-lesni verigi, od gozdarstva do končnih izdelkov. Princip zero waste v gozdno-lesni verigi pomeni, da je treba vsak korak optimizirati tako, da se les izkorišča na najučinkovitejši način in da se odpadki zmanjšajo na minimum.

Zmanjševanje vpliva na okolje

Razvoj in proizvodnja produktov z nizkim CO2 odtisom

Dejavnost ne povzroča emisij, ki bi presegale mejne vrednosti. Nove tehnologije, ki jih nenehno uvajamo, so energetsko učinkovite in porabijo manj električne energije, kar pripomore k zmanjšanju izpustov CO2 v zrak in zemljo. Sodobna tehnološka oprema pa omogoča tudi delovanje z uporabo manj olj, maziv in drugih elementov, vgrajene ima tudi sodobne sisteme za preprečevanje izpustov le-teh na tla in tako posledično tudi v zemljo in vodo. Zmanjšanje tveganja za razlitje olj in maziv rešujemo s posebnimi zbiralniki olj v objektu in tudi na zunanjih površinah, morebitna zbrana olja pa prečistimo v zato namenjenem filtru.

Družbena odgovornost

Družbeno odgovoren delodajalec

Spoštljiv odnos do ljudi in družbenega okolja, v katerem delujemo, je ena temeljnih vrednot v Skupini Lesoteka. Nenehno stremimo in posvečamo posebno pozornost izobraževanju zaposlenih, povečanju njihove motivacije, izboljšanju počutja, zdravja in krepitvi povezanosti znotraj in med podjetji samimi. Našo iskreno željo in trdno zavezo po delati izkazujemo s prejetim certifikatom DOD za družbeno odgovornega delodajalca.

Preberite tudi

Druge strani s področja trajnosti in razvoja